Nabór na stanowisko nauczyciel bibliotekarz

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Sztokholmie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Nauczyciela bibliotekarza

w szkole podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącym

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26).

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r., poz. 1379) oraz rozp. MEN z dn. 12 marca 2009 r. (DZ. U. 2015 r. poz. 1264)

 Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U.   2015 r. poz. 1264):

§6.1.Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, posiada osoba, która:

1)    ukończyła studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)    posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła:

a)  studia pierwszego stopnia w zakresie bibliotekoznawstwa lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo lub

b) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa, lub

c)  pomaturalne studium bibliotekarskie.

2.Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość systemu kształcenia obowiązującego w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych

- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi

 

 

Wymagane dokumenty:

ü  list motywacyjny i CV

ü  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

ü  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

ü  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

 

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

 

 

Osoba, która wygra konkurs będziezobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 maja 2017 roku do godziny 16.00 na adres: sztokholm@orpeg.pl W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Sztokholm, 20 kwietnia 2017 r.