Konkurs na stanowisko nauczyciela wiedzy o polsce

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Katarzyny Jagiellonki przy Ambasadzie RP
w Sztokholmie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Nauczyciela wiedzy o Polsce

w szkole podstawowej/gimnazjum/liceum ogólnokształcącym

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (5/26).

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

 Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1264):

§ 4a

5. Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych za granicą, w gimnazjach za granicą i w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1)    ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 2 ust, 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub

2)    ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub

3)    ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość systemu kształcenia obowiązującego w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych

- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi

- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy

- poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność)

 

 

Wymagane dokumenty:

ü  list motywacyjny i CV

ü  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

ü  kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

ü  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata:

-  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (dotyczy nauczycieli mianowanych
i dyplomowanych)

- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 - o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189);

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

 

Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 12 sierpnia 2017 roku do godziny 16.00 na adres: sztokholm@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

Sztokholm, 1 sierpnia 2017 r.