Zapisy do szkoły

ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW

Szkolny Punkt Konsultacyjny

im. Katarzyny Jagiellonki przy Ambasadzie RP w Sztokholmie

Zasady i harmonogram rekrutacji uczniów określa: Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjny przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

(do wgłądu w zakładce: Zapisy do szkoły)

 

1. Do SPK przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Szwecji.

2. Do SPK mogą być przyjmowane dzieci obywateli polskich stale mieszkających w Szwecji oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeśli szkoła posiada wolne miejsca oraz warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

3. O przyjęciu dziecka do SPK decyduje Kierownik SPK w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły bądź ukończą 7 rok życia.

5. Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest:

1) wypełnienie i przesłanie 4 załączników (do pobrania ze strony www sztokholm@orpeg.pl, w zakładce: Zapisy do szkoły)

1) wniosek o przyjęcie dziecka do SPK w Sztokholmie, załącznik nr 1,

2) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK w Sztokholmie, załącznik nr 2,

3) oświadczenia, załącznik nr 3,

4) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego, załącznik nr 4,

5) zaświadczenie z lokalnej szkoły o spełnianiu obowiązku szkolnego w Szwecji;

6) znajomość języka polskiego,

7) kopia ostatniego świadectwa szkolnego z Polski (dla uczniów przyjeżdżających z Polski).

6. Na wniosek rodziców uczeń nieuczęszczający do SPK w poprzednim roku szkolnym może zostać przyjęty do klasy programowo wyższej niż ta, do której powinien uczęszczać, jeśli zda egzamin sprawdzający z wymaganego materiału.

7. Uczeń osiągający wybitne osiągnięcia w nauce na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej może być promowany do klasy wyższej w trakcie roku szkolnego, jeśli jego rozwój psychiczny i fizyczny oraz zasób wiedzy odpowiada wymaganiom klasy, do której ma być promowany.

8. Załączniki wymienione w punkcie 5 przesyłane są na adres:

Polska Ambassaden

Karlavägen 35

114 32 Stockholm

SVERIGE

z dopiskiem „Szkoła Polska”

 

9. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci/młodzież, którzy mają rodzeńtwo w szkole, pod warunkiem, że złożą podanie o przyjęcie do szkoły we właściwym czasie.

12. Zgłoszenia przyjmowane są od 1/04 br. do 10 dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

13. Wyniki rekrutacji uczniów do klasy I podane są na stronie internetowej szkoły do 30/06 danego roku.

14. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w danym roku szkolnym, trafiają na listę rezerwową i mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły w przyszłym roku szkolnym.

15. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego wychowawcy klas kontaktują się z uczniami i rodzicami uczniów nowo przyyjetych.

16. Ostateczny termin przyjmowania uczniów do szkoły zamyka się 1 miesiąc po rozpoczęciu nauki. Po tym terminie do szkoły będą mogli być przyjmowani wyłącznie uczniowie z przeniesienia, tzn. uczniowie, którzy rozpoczęli rok szkolny w Polsce i będą kontynuować naukę w Szwecji.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach o przyjęciu ucznia w innym terminie decyduje kierownik szkoły.

17. W  razie przerwy w nauce wynoszącej jeden rok (i dłużej) lub braku świadectwa z poprzedniej szkoły, przeprowadza się egzamin sprawdzający z przedmiotów obejmujących edukację w danej klasie, do której uczeń będzie uczęszczał.

18. Nauka w szkole jest bezpłatna.

19. Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjneNIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

·         świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

·          sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Zgodnie z powyższym, świadectwa wydawane przez SPK w Sztokholmie nie są podstawą do przyjęcia w szkole w Polsce. Realizując uzupełniający program nauczania w SPK w Sztokholmie, uczeń wzbogaca program nauczania, który realizuje w szkole miejscowej. Świadectwa wydawane przez SPK w Sztokholmie mają charakter dokumentu państwowego, co stanowi integralną część dokumentującą poziom umiejętności oraz wiedzy danego ucznia.